اجرای آبیاری قطره ای بارانی

3,000,000 تومان

اجرای آبیاری قطره ای بارانی و تحت فشار با توجه به محدودیت منابع آب کشور و کم شدن آبهای زیرزمینی و موقعیت جقرافیایی کشور که گرم و خشک می باشد یک ضرورت گریز ناپذیر می باشد.