معرفی انواع روش های آبیاری قطره ای

روش های آبیاری قطره ای چیست ؟ آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود. بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.

معرفی انواع روش های آبیاری قطره ای

روش های آبیاری قطره ای چیست ؟

آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود.

بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.

روش های آبیاری قطره ای با توجه به موارد زیرانجام می شود

 • متناسب با شرایط منطقه
 • نتایج آزمایشات آب و خاک
 • الگوی کشت محصول
 • شرایط اقلیمی منطقه

در ادامه مطلب انواع روش های آبیاری قطره ای معرفی می شود.

روش های آبیاری قطره ای چیست ؟ آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود. بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.
نمایی از انواع شبکه آبیاری بوته ها

آرایش یک طرفه

در این شیوه آب به وسیله یک خط لوله یا لوله آبیاری ۱۶ میلی متری که قطره چکان هایی با فواصل مشخص بر روی آن یا داخل آن تعبیه شده است، به پای درخت یا گیاه می رسد.

به این شکل که لوله را از یک طرف درختان و یا بوته ها عبور می دهند. برای هر ردیف کشت یک لوله فرعی نصب می شود که دارای قطره چکان هایی با فاصله های مساوی هستند.

روش های آبیاری قطره ای به وسیله آرایش ردیفی بیشتر برای کشت محصولات ردیفی و گیاهان یک ساله که به یک نوار مرطوب در طول ردیف کشت احتیاج دارند، مناسب است. علاوه بر این برای استفاده از این روش بهتر است فاصله کشت درختان یا بوته ها از یکدیگر کمتر از 2.5 متر باشد.

روش های آبیاری قطره ای چیست ؟ آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود. بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.
آبیاری با نوار تیپ تک ردیفی

آرایش دو ردیفه

در این شیوه از دو خط لوله یا لوله آبیاری ۱۶ میلی متری که قطره چکان هایی بر روی آن یا داخل آن تعبیه شده است، برای رساندن آب به پای گیاهان و درختان استفاده می ‌شود. از دو طرف ردیف کشت دو لوله فرعی عبور داده می شود.

 این نوع آرایش و آبیاری قطره ای درختان و محصولات بیشتر در باغ هایی با درختان کهنسال که از ریشه هایی توسعه یافته و پراکنده برخوردار هستند، استفاده می شود. زیرا به صورت معمول این گونه درختان دارای نیاز آبی بیشتری هستند.

علاوه بر این فاصله کشت گیاهان از یکدیگر در هنگام آبیاری با آرایش دو ردیفه، باید کمتر از سه متر باشد.

روش های آبیاری قطره ای چیست ؟ آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود. بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.
آبیاری دو ریفه

 آرایش لوپ یا حلقه ای

در این روش آبیاری قطره ای از یک طرف ردیف گیاهان و درختان یک عدد خط لوله ۱۶ میلی متری عبور داده می شود. بعد از اینکه این خط لوله به پای گیاهان و درختان رسید، با استفاده از یک سه راه فشاری 16 میلی متری یک خط لوله 16 میلی متری دیگر به خط لوله قبلی انشعاب داده می شود ( نحوه انشعاب لوپ از لترال).

در آبیاری قطره ای با آرایش لوپ یا حلقه­ ای آب مورد نیاز گیاهان و درختان از طریق قطره چکان هایی که بر روی لوله لوپ یا داخل آن تعبیه شده اند، به پای گیاه می­ رسد.

از این شیوه آبیاری می توان جهت کشت درختان جوان تا مسن که فاصله آن ها از یک دیگر بیشتر از 4 متر است، استفاده کرد. برای آبیاری درختان جوان از تعداد قطره چکان های کمتری استفاده می شود و با رشد درختان تعداد قطره چکان ها افزایش می یابد.

آبیاری قطره ای زیر سطحی

روش های آبیاری قطره ای زیر سطحی شباهت بسیار زیادی به آبیاری با آرایش دو ردیفه دارد. با این تفاوت که در این شیوه مقداری از خاک اطراف گیاه برداشته می ‌شود و لوله در زیر خاک قرار داده می شود.

بر این اساس دو طرف ردیف درختان تا عمق حدوداً ۴۰ سانتی‌ متر کنده می ‌شود و خط لوله ۱۶ میلیمتری دریپردار درون آن قرار داده می شود. آب مورد نیاز گیاه نیز از طریق قطره چکان های مخصوصی که در لوله لنترال کارگذاری شده است به گیاه منتقل می شود.

 این شیوه آبیاری قطره ای امروزه از محبوبیت بالایی نزد کشاورزان برای کشت گیاهان ردیفی برخوردار است و به یکی از روشهای مناسب برای مدیریت ریشه گیاه تبدیل شده است.

در این شیوه تاج  گیاهان در قسمت انتهایی مکان مرطوب شده از سطح خاک قرار می گیرد و  نیاز آبی ریشه گیاه به صورت کامل رفع می شود. به همین دلیل از روش قطره ای زیر سطحی بیشتر در مناطقی استفاده می شود که منابع آبی محدودی دارند.

روش های آبیاری قطره ای چیست ؟ آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود. بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.
آبیاری با لوله های 16 دریپردار

قطره ای سفالی یا کوزه ‌ای

این شیوه آبیاری موضعی شباهت زیادی به روش های آبیاری قطره ای یک ردیفه یا دو ردیف دارد و لوله‌ های لنترال در سطح خاک یا کمی زیر خاک قرار می‌ گیرند. برای آبیاری درختان از یک طرف یا دو طرف گیاهان و درختان یک یا دو عدد خط لوله ۱۶ میلی متری عبور داده می ‌شود.

برای آبیاری قطره ای به شیوه سفالی یا کوزه ای به جای استفاده از قطره چکان، از سفال یا کوزه های خاصی با طول تقریبی ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر و قطر تقریبی ۵ تا ۱۰ سانتی متری استفاده می شود.

این کوزه ها یا سفال ها در عمق تقریبی ۴۰ سانتی متری خاک قرار داده می ‌شوند و دور تا دور آن شن ریز ریخته می شود و آب مورد نیاز گیاه را به وسیله تراوش آب از خود تامین می‌ کنند.

 به صورت معمول برای متصل کردن دهانه ورودی این سفال ها به خطوط لوله لنترال از یک سه راهی فشاری  16 میلی متری استفاده می‌ شود.

لوازم مورد نیاز برای آبیاری قطره ای

 • انواع لوله های پلی اتیلن
 • لوله های لودن 16 میلیمتر
 • قطره چکان یا دریپر
 • انواعی پانچرها
 • نوارهای تیپ
 • اتصالات پلی اتیلن جوشی یا پیچی
 • اتصالات آبیاری قطره ای
 • انواع شیرآلات چدنی

آبیاری قطره ای به روش نواری یا تیپ

در این شیوه آبیاری موضعی قطره ای بر خلاف دیگر روش‌ های قطره ای، به جای لوله ۱۶ میلی متری معمولی از نوار‌هایی استفاده می ‌شود که ضخامت کمتری دارند. این لوله ها که جنس آن ها از پلاستیک ترکیبی است در اصطلاح نوار تیپ نامیده می‌ شوند.

 قطره چکان ها یا سوراخهای تعبیه شده بر روی این لوله نواری شکل به صورت یکنواخت و با فاصله نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند. به همین دلیل لوله های به کار گرفته شده در سیستم آبیاری نواری از انعطاف پذیری بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر شیوه های آبیاری برخوردار هستند.

روش های آبیاری قطره ای نواری یا تیپ  بیشتر برای کشت گیاهان یک ساله، ردیفی و بوته ای نظیر انواع صیفی جات استفاده می ‌شود که با فواصل کم کشت می‌ شوند. نوار آبیاری دارای سه مدل می باشد.

 1. نوار تیپ قطره ای بغل دوخت
 2. نوار تیپ پلاک دار
 3. نوار تیپ وسط دوخت
  روش های آبیاری قطره ای چیست ؟ آبیاری قطره ای به یکی از روش های نوین آبیاری تحت فشار گفته می شود که در نیم قرن اخیر به عنوان کارآمدترین شیوه آبیاری در کشاورزی استفاده شده است. در این روش آب تحت فشار، کم کم (در حد مقدار مشخص) به وسیله شبکه ای از لوله های پلی اتیلن متصل شده به یک دیگر، به پای گیاه منتقل می شود. بعد از آن نیز به شکل جریانی مستمر، آهسته و ادامه دار در اختیار ریشه گیاه قرار می گیرد. به همین دلیل با استفاده از این شیوه آبیاری میزان هدر رفت آب تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند.
  آبیاری با نوار تیپ پلاکدار

مزایا و ویژگیهای آبیاری قطره ای

 • صرفه جویی بسیار زیاد در منابع آبی
 • حذف علفهای هرز و گیاهان مزاحم
 • آبدهی یکسان در طول خط
 • کود دهی مناسب و یکسان به تمام نقاط زیر کشت
 • جلوگیری از تبخیر آب
 • عدم نیاز به نیروی انسانی
 • هزینه آبیاری بسیار کمتر
 • قابلیت محاسبه دقیق مقدار مصرف آب به لیتر در ساعت