کور کن آخر خط T 16

350 تومان

کور کن آخر خط T 16 به شکل استوانه ای که سر آن T شکل می باشد با فشار به داخل لوله 16 رفته و برای کور کردن آخر خط استفاده می شود.