چپقی گالوانیزه

3,800 تومان

چپقی گالوانیزه به شکل زانو گالوانیزه ساخته می شود، با این تفاوت که زانو چپقی گالوانیزه یک سر آن به صورت رزوه از داخل ماده گی و سر دیگر آن رزوه از بیرون نری ساخته می شود.