میخ تثبیت لوله 20 و 16

1,150 تومان

میخ تثبیت لوله 20 و 16 میلیمتر که در دو نوع طول 15سانتیمتر و 20 سانتیمتر ساخته می شود جهت نگهداری لوله 16 و 20 مورد استفاده قرار می گیرد.