لرزه گیر مهاردار آکاردئونی

لرزه گیر مهاردار آکاردئونی از یک استوانه آکادئونی و دو فلنج که در چهار طرف آن میله هایی میله های مهار که به وسیله پیچ و مهره دو فلنج را به هم متصل کرده ساخته شده است.