شیر انشعاب 1/2 به تیپ پیچی

2,600 تومان

شیر انشعاب 1/2 به تیپ پیچی از مواد اولیه پلی پروپیلن ساخته شده یک طرف آن رزوه ای بوده و به لوله اصلی متصل می شود و طرف دیگر آن به صوصرت پیچی به نوار تیپ آبیاری متصل می گردد.