شیر انشعاب بست ابتدایی به تیپ

2,600 تومان

شیر انشعاب بست ابتدایی به تیپ جهت گرفتن انشعاب از خط اصلی و اتصال آن به نوار تیپ آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار می گیرد.