شیر انشعاب بست ابتدایی به تیپ کشویی

2,800 تومان

شیر انشعاب بست ابتدایی به تیپ کشویی کار همان شیر بست ابتدایی به تیپ پیچی را به صورت اتصال کشویی انجام می دهد.