سه راه گالوانیزه

4,800 تومان

سه راه گالوانیزه دارای دو نوع فرمت سه راه گالوانیزه 90 درجه و سه راه گالوانیزه 45 درجه و ار نظر سایزی به صورت سه راه گالوانیزه مساوی و سه راه گالوانیزه تبدیلی میباشد.