دریپر بین خطی پرسی

1,000 تومان

دریپر بین خطی پرسی که دارای دبی خروجی 4 لیتر در ساعت و 8 لیتر در ساعت می باشد در امتداد لوله آبیاری قطره ای 16 نصب می شود.