دریپر آنتلکو دبی ثابت

2,500 تومان

قطره چکان کشاورزی دبی ثابت  آنتلکو با دبی های آب دهی مختلف از ۲ لیتر و ۸ لیتر در ساعت جهت آبیاری قطرای باغها و گلخانه ها