تانک کود

1,500,000 تومان

تانک کود یکی از تجهیزاتی که در سیستم کنترل مرکزی استفاده می شود تانک کود می باشد. از تانک کود برای کوددهی کودهای محلول در آب همراه با آب آبیاری استفاده می شود.