بست ابتدایی 1/2 به تیپ

960 تومان

بست ابتدایی 1/2 به تیپ پیچی دارای یک سر رزوه ای به قطر “1/2 و سر دیگر آن پیچی بوده و نوار تیپ را با لوله اصلی وصل می کند.